سرنگ انسولین

واحد:عدد

کد: DSA

این سرنگ ها سر سوزن جدا و با گیج ۲۷ مناسب برای حیوانات کوچک ارائه می گردد.

بالا