شان جراحی استریل و غیر استریل

واحد:عدد

کد: DSHJG

شانهای جراحی در مدلهای یک لایه،دولایه و سه لایه با خواص جاذب رطوبت و تقویت شده با پرفوره های درخواستی به صورت چسبدار یا ساده و استریل قابل ارائه میباشد.

بالا