لوله هماتولوژی

واحد:عدد

کد: DLH

این لوله ها بصورت وکیوم تیوب حاوی ماده منعقد کننده یا ضد انعقاد قابل ارائه میباشد.

بالا