گان جراحی استریل و غیر استریل

واحد:عدد

کد : DGJG

این گان با قابلیت تنفس مناسب برای عملهای جراحی با خونریزی پایین میباشد.

بالا