وزیر بهداشت در جمع روسای دانشکده ها، مدیران پرستاری و مترون های بیمارستانهای سراسر کشور:با درشتی و توبیخ جامعه رشد پیدا نمی کند

مکان شما:
رفتن به بالا