کاور کفش نایلونی (یکبار مصرف)

بزرگترین مشکل در مراکز بیمارستانی و اتاق های تمیز ،…